نویسنده: کریستوفر بالس
مترجم: حسین پاینده

در نوشتار حاضر نویسنده در پی این است تا رئوس نظریه ای درباره ذهنیت نسلی را مطرح نماید و نظریه خود را با تعریفی از نسل، نحوه شکل گیری نسل ها آغاز می نماید. همچنین تعریفی از ابژه های نسلی ارائه می دهد:
"می توان گفت اُبژه های نسلیْ آن پدیده هایی هستند که برای ایجاد حسِ هویتِ نسلی به کار می بریم. این اُبژه ها چه بسا توسط نسلهای قبلی نیز استفاده شده باشند، اما برای آنان حکم چارچوب شکل دهنده یک نسل را نداشته اند؛ حال آنکه، برای کودکانی که بعدها در سنین جوانی با تجربه کردن این اُبژه ها به نحوی ناخودآگاهانه احساس همبستگی {نسلی} می کنند، چنین حکمی را دارند."
هر نسلی آن اُبژه های نسلی، اشخاص، رویدادها و چیزهایی را برمی گزیند که برای هویت آن نسل دارای معنایی خاص هستند. اُبژه های هر نسلی همچنین به طور بالقوه برای نسلی دیگر واجد اهمیت اند ، اما این اُبژه های نسلی معمولاً معنایی متفاوت می یابند. سایر اُبژه ها، به ویژه اُبژه های تاریخی، واجد معنایی دقیقترند.
اما هویت نسلی چیست؟
هر نسلی ظرف ده سال به هویت خود نائل می شود، یعنی زمانی که آحاد آن نسل تقریباً بیست الی سی ساله اند. به سخن دیگر، هویت نسلی در فاصله بین عصیان نوجوانی و سی سالگی شکل می گیرد. سی سالگی زمانی است که فرد می تواند دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را به صورت یک رشته متصل در نظر بگیرد. فرد سی ساله خود را جزئی از نسل خویش می داند و چند سال بعد متوجه می شود که نسل جدیدی دست اندرکار شناساندن خود است. این نسل جدید به گونه ای اعلام موجودیت می کند که فرد سی ساله قادر است بین آن نسل و نسلِ خودش تمایز قائل شود.
در پایان نویسنده به بررسی تفاوت بین نسل ها و فضای بالقوه نسل ها می پردازد و منظور خود را از ذهنیت نسلی چنین بیان می نماید:
ذهنیت نسلی، فضایی است بالقوه که در آن می توان اُبژه های نسلی را خلق کرد و به مدد آنها تجربیات و دیدگاههای جمعیِ قشر جوان را بنیاد نهاد و تا حدودی درباره آن تجربیات و دیدگاهها مداقه کرد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

● مقدمه

● نسل چیست؟

● شکل گیریِ نسلها

● اُبژه های نسلی

● هویت نسلی

● تفاوت نسلها

● تحرک نسلها

● فضای بالقوه نسلها